Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009

Πρόταση Καταστατικού για την Ελληνική Ένωση Αστρολογίας

Στα πλαίσια του διαλόγου για τη δημιουργία της σχετικής Ένωσης παραθέτουμε εδώ και μία εναλλακτική πρόταση καταστατικού με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου... Η πρόταση έχει κοινοποιηθεί και στην 7μελή επιτροπή προκειμένου να τη λάβει υπόψη της εφόσον το θεωρεί απαραίτητο...

Τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της πρότασης είναι:

1. Το σωματείο φιλοξενεί όλους όσους έχουν διαρκές ενδιαφέρον για την αστρολογία
2. Οι επαγγελματίες του χώρου εφόσον πιστοποιούνται έχουν κάποια ειδικά προνόμια συμμετοχής στα όργανα του σωματείου
3. Για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του σωματείου (όσο θα είναι η θητεία του πρώτου Δ.Σ.) η είσοδος στο σωματείο θα γίνεται χωρίς κριτήρια μέχρι να οριστούν επαρκώς τα κριτήρια που θα καθορίζουν το διαρκές ενδιαφέρον ώστε να γίνεται κάποιος μέλος του συλλόγου.
4. Ως όργανα του σωματείου προτείνονται: Η Γενική Συνέλευση, 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή (οικονομικών) και 5μελής Μορφωτική Επιτροπή

Ακολουθεί πιο κάτω το πλήρες κείμενο της πρότασης...

---

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Έγκρ. Πρωτοδικείου Αθηνών Αποφ………….. Καταχώριση ………………..)

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ


Α) Ιδρύεται Σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "Ελληνική Ένωση Αστρολογίας" (Ε.Ε.ΑΣ.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 78 επ. ) και του Εισαγωγικού Νόμου
Β) Η έδρα ορίζεται στο …………. Αττικής και τα γραφεία στην οδό …………………
Γ) Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.
Δ) Διεθνής τίτλος του Σωματείου είναι «Hellenic Association of Astrology».

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ


Σκοπός του Σωματείου είναι η εξύψωση, ανάδειξη και θεσμοθέτηση της αστρολογίας στην Ελλάδα και η καθιέρωση ενός υψηλού επιπέδου δεοντολογίας και παροχής υπηρεσιών των αστρολόγων στη χώρα μας. Επίσης, η διενέργεια εκδηλώσεων, που έχουν σκοπό την ενημέρωση των μελών καθώς του ευρύτερου κοινού για τον τρόπου που αυτή λειτουργεί, τις μεθόδους της και τη σύνδεση της με διάφορα επιστημονικά και φιλοσοφικά πεδία γνώσης καθώς και διασύνδεση και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε όλους τους μελετητές της αστρολογίας στην Ελλάδα.

Στόχος του σωματείου επίσης είναι ο διάλογος με το ευρύτερο κοινό προκειμένου η Αστρολογία να γίνει ευρύτερα γνωστή και να γίνουν κατανοητές οι μέθοδοι που λειτουργεί και οι ιστορικές και φιλοσοφικές της αφετηρίες, με τέτοιο τρόπο, ώστε η ευρύτερη κοινωνία να μπορεί να κρίνει πιο αντικειμενικά το περιεχόμενο της.

Επίσης στόχος του σωματείου είναι η παροχή ενός χώρου διαλόγου σε φορείς ή ιδιώτες που ασχολούνται με την Αστρολογία και επιθυμούν να ανταλλάξουν απόψεις μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο με άλλα ερμηνευτικά ή μεθοδολογικά ρεύματα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο το χώρο της Αστρολογίας…

Συγκεκριμένα στόχοι του Σωματείου είναι:
Α) η αρχική και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των μελών αλλά και ευρύτερου κοινού:
α) σε θέματα τεχνικής της Αστρολογίας και γενικότερα των μεθόδων λειτουργίας της
β) σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορική εξέλιξη της αστρολογίας, το φιλοσοφικό της υπόβαθρο και τις διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν ιστορικά σε διάφορες εποχές και σε διαφορετικές κουλτούρες παγκόσμια
γ) σε θέματα εφαρμογών της αστρολογίας σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής (αυτο – ανάλυση χαρακτήρα, επιλογών στόχων ζωής, ανάλυση διαπροσωπικών σχέσεων, προβλέψεις πραγματοποίησης γεγονότων, κ.ά.)
Β) η ανταλλαγή εμπειριών, η επαφή με διάφορα φιλοσοφικά και ερμηνευτικά ρεύματα της αστρολογίας καθώς και χώρους έμμεσα ή άμεσα βρίσκονται σε διάλογο με αυτήν (φιλοσοφικά σωματεία, επιστημονικούς συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς αστρολόγων, κλπ).

Γ) η κριτική παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων εφαρμογής της Αστρολογίας και των γνωσιολογικών πεδίων με τα οποία αυτή συνδιαλέγεται τη σύγχρονη εποχή (φιλοσοφία, ψυχολογία, μεταφυσική), η παρουσίαση του ερευνητικού έργου νέων μελετητών της και η συνεργασία - επικοινωνία με ομοειδείς επιστημονικούς φορείς τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Δ) ο έλεγχος προσώπων ή φορέων που ασκούν την αστρολογία στην Ελλάδα με τρόπο παραπλανητικό για το κοινό και επιζήμιο για την ίδια την αστρολογία.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΚΟΠΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ


Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως αναπτύσσοντας δραστηριότητες, όπως :
Α) Η δημιουργία ενός επίσημου Μητρώου Αστρολόγων που να πληρούν συγκεκριμένους όρους δεοντολογίας και επιπέδου γνώσεων στην εργασία τους.
Β) Η πρώθηση και στήριξη κέντρων και σχολών αστρολογίας, που να πληρούν προϋποθέσεις επιπέδου σπουδών
Γ) Η δημιουργία φυσικών και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και βάσεις δεδομένων, που να διευκολύνουν την άσκηση της αστρολογικής τέχνης αλλά και την έρευνα πάνω στο αντικείμενο
Δ) Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών αστρολογικών συνεδρίων, τακτικών αστρολογικών σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και η χρηματοδότηση συγγραφής κατάλληλων βοηθημάτων και βιβλίων αλλά και η διοργάνωση σχετικών κοινωνικών εκδηλώσεων.
Ε) Η παροχή βοήθειας στους διακριθέντες στην αστρολογική έρευνα και εκπαίδευση Έλληνες πολίτες που αναβιβάζουν με τις δραστηριότητες τους την αστρολογία στη χώρα μας και στο εξωτερικό.
ΣΤ) Η παρουσία στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, έτσι ώστε να προβάλει στο κοινό τους σκοπούς της και το έργο της
Ζ) Η δημιουργία τοπικών παραρτημάτων σε όλη τη χώρα
Η) Η έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, δημιουργία ιστοτόπτων και η έκδοση βιβλίων καθώς και η σύσταση ειδικών ομάδων έρευνας και μελέτης.

Θ) Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό επί παντός θέματος που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου.
Ι) Η συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς για την προώθηση της ενημέρωσης και της ‘ευρύτερης αποδοχής της τέχνης της Αστρολογίας.

Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ


Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, αρωγά μέλη.
Α) Τακτικά μέλη
1. Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για την ενασχόληση με την αστρολογία. Δεν απαιτείται καταρχήν επαγγελματική προϋπηρεσία ενασχόλησης με την αστρολογία για την ένταξη στο σωματείο, ωστόσο απαιτείται ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για το χώρο της αστρολογίας, που πιστοποιείται μέσα από μία συνεχή και διαρκή ενασχόληση με το χώρο.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί το ειλικρινές αυτό ενδιαφέρον το Σωματείο θεσπίζει κριτήρια που το κάθε νέο τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να εκπληρώνει.
3. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτηση τους και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τακτικού μέλους, είναι η αίτηση του ενδιαφερομένου υπογεγραμμένη από δύο μέλη του Δ.Σ. Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό, και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου
5. Το Δ.Σ. αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία για την εγγραφή ή μη του υποψηφίου στα τακτικά μέλη του σωματείου. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται σε ειδικό μητρώο.
6. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν κατά την είσοδό τους στο Σωματείο τέλος εγγραφής και ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου και πέραν των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μόνο εφʼ όσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο.

Β) Επίτιμα μέλη
1. Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από πρόταση του ΔΣ. ή της Μορφωτικής Επιτροπής ή δέκα μελών της Γ.Σ. άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν για τους σκοπούς του ή για τους Σκοπούς της Αστρολογίας γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγειν ή εκλέγεσθαι αλλά μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ ή τα Δ.Σ με συμβουλευτικό ρόλο καθώς και να συμμετέχουν σε κάποια από τα όργανα του Σωματείου (Μορφωτική Επιτροπή) όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η πρόταση για την είσοδο τους στο Σωματείο θα πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεων της Γ.Σ. με πλειοψηφία δύο τρίτων προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινή τους αποδοχή.
Γ) Αρωγά μέλη
1. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ξεκινούν την ενασχόληση τους με την αστρολογία και έχουν ενδιαφέρον να προσφέρουν υπηρεσίες στο χώρο. Επίσης νομικά πρόσωπα που αποδέχονται το καταστατικό και τις αρχές του Σωματείου και επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων του. Τα αρωγά μέλη εγγράφονται ύστερα από αίτησή τους και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικό μητρώο. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγειν ή εκλέγεσθαι αλλά μπορούν να παρίστανται στις Γ.Σ ή τα Δ.Σ με συμβουλευτικό ρόλο.
Δ) Ειδικές Διατάξεις
1. Ειδικότερα για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Σωματείου τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια διαρκούς ενδιαφέροντος μπορούν να λειτουργούν κανονικά ως τακτικά μέλη. Μπορούν δηλαδή μεταξύ άλλων να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στα όργανα του Σωματείου.
2. Στόχος της ειδικής αυτής διάταξης είναι η εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου στην ιδρυτική του μορφή. Με τη λήξη της θητείας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου (δύο χρόνια) απαιτείται ωστόσο η αναθεώρηση του μητρώου τακτικών μελών του Σωματείου με σκοπό να θεωρούνται πλέον τακτικά μέλη όσα έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια διαρκούς ενδιαφέροντος.
3. Παράλληλα δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο της δεύτερης θητείας του Σωματείου θα έχουν μόνο τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τα συγκεκριμένα κριτήρια.
Ε) Πιστοποίηση Επαγγελματία Αστρολόγου
1. Το σωματείο είναι δυνατόν να παρέχει πιστοποίηση επάρκειας επαγγελματία Αστρολόγου σε τακτικά ή επίτιμα μέλη του Σωματείου. Η πιστοποίηση δίνεται με την εκπλήρωση επιπλέον κριτηρίων επάρκειας πέραν των κριτηρίων ενδιαφέροντος που αφορούν τα τακτικά μέλη καθώς και την υπόσχεση τήρησης ειδικής επαγγελματικής δεοντολογίας του αστρολόγου.
2. Τα μέλη που έχουν λάβει την Πιστοποίηση Επαγγελματία Αστρολόγου έχουν κάποια ειδικά προνόμια σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη. Αυτά έχουν κυρίως να κάνουν με το δικαίωμα τους να συμμετέχουν ως εισηγητές σεμιναρίων ή άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων του συλλόγου, με το αυξημένο δικαίωμα τους να συγκαλούν έκτακτες γενικές συνελεύσεις αλλά και με την ποσόστωση συμμετοχής τους στα όργανα του Σωματείου όπως καθορίζονται παρακάτω.
Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ


Α) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
5. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
6. Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο.

Β) Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
Άρθρο 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Τα τακτικά μέλη του Σωματείου οφείλουν :
1. Να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
4. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
5. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
6. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

Άρθρο 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΣΤΕΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ


Α) Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ ή της ΓΣ, υποβάλλεται στις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:
1) Παρατήρηση
2) Διαγραφή από τα Μητρώα Μελών του Σωματείο
Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους του Σωματείου, που θα συνοδεύεται από αξιόπιστα τεκμήρια των παραβάσεων του εγκαλουμένου μέλους και θα προσυπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής ενός μέλους του Σωματείου πρέπει να επικυρωθεί και από την Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή της ποινής της διαγραφής, εάν δεν αποστείλει, 15 ημέρες πριν τη συζήτηση της σχετικής αίτησης, έγγραφη πρόσκληση προς το εγκαλούμενο μέλος, με την οποία θα τον καλεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν παρευρεθεί στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναβάλλει τη συζήτηση της σχετικής αίτησης για την επόμενη συνεδρίασή του και ειδοποιεί σχετικά το εγκαλούμενο μέλος. Εάν το εγκαλούμενο μέλος δεν παρουσιαστεί ούτε στην εξ αναβολής συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση της σχετικής αίτησης χωρίς την παρουσία του και τον ενημερώνει για την απόφαση το αργότερο σε 30 ημέρες.
Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής μέλους του Σωματείου μπορεί να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο και κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου, ενώπιον έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τη σύγκληση της οποίας μπορεί να ζητήσει ο προσβάλλων την απόφαση με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνυπογράφεται από άλλα δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον διαγραφέντα, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών σύμφωνα με το Άρθρο 14.
Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών μπορεί να ακυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής.
Β) Τακτικό μέλος, εάν αδικαιολόγητα δεν εκπληρώσει επί δύο έτη τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο, θεωρείται ότι παραιτήθηκε, στερουμένου από τούδε κάθε δικαιώματός του. Το μέλος αυτό είναι δυνατόν να επανεγγραφεί με όλες τις ανάλογες διαδικασίες, οι οποίες αναφέρονται στο Άρθρο 4 του παρόντος για την εγγραφή νέου τακτικού μέλους στο Σωματείο.
Γ) Τακτικό μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο υποβάλει έγγραφη αίτηση στο ΔΣ το οποίο αποφασίζει για την διαγραφή του από το μητρώο.

Άρθρο 8ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από κάθε νόμιμη παροχή προς αυτό, ειδικότερα δε, πόροι του Σωματείου θεωρούνται :
1. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών και φίλων του Σωματείου.
3. Επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές από Δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Εισοδήματα από συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες.
Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σωματείο γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ύψος των ποσών με στοιχεία 1 και 2 καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι πόροι θα διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 9ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Α) Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Β) Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
Γ) Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
Δ) Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.
Ε) Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ή Τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ενεργείται με εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
ΣΤ) Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Όργανα του Σωματείου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή, 4) Η Μορφωτική Επιτροπή
Άρθρο 11ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Αποφασίζει επί των θεμάτων που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
1. Ασκεί τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου
2. Εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού για το τρέχον έτος.
3. Εγκρίνει τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής μέλους.
5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που κατωτέρω ορίζεται.

Άρθρο 12ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών και καλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, προβαίνει στην καταμέτρηση των παρευρισκομένων για να διαπιστώσει αν η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, δηλαδή αν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.
Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης. Κατά τις μη τακτικές γενικές συνελεύσεις, χρέη προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ψηφίσει σχετικά η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος, διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, εφʼ όσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς απαιτείται διαφορετική πλειοψηφία.

Άρθρο 13ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Κάθε χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, έχει ως αντικείμενο τον απολογισμό της χρήσης του προηγουμένου έτους και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επομένου έτους.
Κάθε δύο χρόνια, η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως αντικείμενο πέραν των ανωτέρω και τα εξής δύο θέματα:
α) Εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
β) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Μορφωτικής Επιτροπής.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τα μέλη του σωματείου, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Σωματείου.
Η πρόσκληση καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης αναβάλλονται για την επομένη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και θεωρείται σε απαρτία η Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.
Το Δ.Σ υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Σωματείου με έκθεση των πεπραγμένων κατά τη θητεία του και κατόπιν ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση που συντάχθηκε από την επιτροπή για τη διαχείριση του προηγούμενου έτους από το Δ.Σ.
Άρθρο 14ο
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά και έκτακτα θέματα του σωματείου: α) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) με έγγραφη αίτηση του ενός εβδόμου (1/7) των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) με αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) με αίτηση της Μορφωτικής Επιτροπής, ε) με έγγραφη αίτηση του ενός εβδόμου (1/7) των πιστοποιημένων επαγγελματιών Αστρολόγων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν λάβει την αίτηση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται σʼ αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η αίτηση, χωρίς δικαίωμα να προσθέσει άλλα θέματα στην ημερήσια Διάταξη.
Η πρόσκληση ή αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει ρητώς και σαφώς τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τα ονόματα των αιτούντων καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 15ο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου, η προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Άρθρο 16ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Δ.Σ.)


Α) Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με τέσσερις (4) αναπληρωτές τους, κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.
Στη σύνθεση του Δ.Σ. με την εξαίρεση των ειδικών διατάξεων του Άρθρου 4 συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις και το μέγιστο πέντε πιστοποιημένοι επαγγελματίες αστρολόγοι.
Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο σε μια εβδομάδα από την ημέρα των εκλογών σε σώμα υπό την Προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων ορίζεται δια κλήρου.
Στην συνέχεια με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
Β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
Γ) Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
Ε) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία σε τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ και δεν είναι δυνατόν αυτή να επιτευχθεί με αντικατάσταση των απόντων από τους αναπληρωματικούς συμβούλους, τότε τα παρόντα μέλη προβαίνουν στις ενέργειες του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διενέργεια εκλογών ανάδειξης νέων οργάνων της Ένωσης.
ΣΤ) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
Ζ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προεδρεύοντος θεωρείται διπλή.
Η) Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
Θ) Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
Ι) Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
ΙΑ) Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στο Δ.Σ.
ΙΒ) Όλο το Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί, γνωστοποιεί όμως την απόφασή του ένα μήνα νωρίτερα με γράμμα του στα μέλη του Σωματείου και καλεί ταυτόχρονα Έκτακτη Γ.Σ. των μελών.
Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο :
Α) Διοικεί το Σωματείο.
Β) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και τη διαγραφή τους.
Γ) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Δ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Ε) Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.
ΣΤ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
Ζ) Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Η) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
Θ) Καθορίζει το ύψος του ποσού της εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και των έκτάκτων εισφορών με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ΔΣ.
ΙΒ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ΙΓ) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ΙΔ) Συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.
ΙΕ) Διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, συνδιασκέψεις και επιμορφωτικές διαλέξεις και πολιτιστικές – σχετικές με το αντικείμενο του σωματείου – εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη Μορφωτική Επιτροπή κι εγκρίνοντας τις Εισηγήσεις της.
ΙΣΤ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.
ΙΖ) Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου ή ηλεκτρονικού και ενημερωτικού δελτίου, οργανώνοντας ομάδες έκδοσης και διαχείρισης σε συνεργασία με τις εισηγήσεις της Μορφωτικής Επιτροπής.
Άρθρο 18ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σʼ όλες του τις σχέσεις και ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, υπογράφει όλα τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία, διορίζει πληρεξουσίους και προσυπογράφει δικαιολογητικά και εντάλματα πληρωμών και δαπανών μαζί με τον Ταμία.
Προκειμένου όμως για αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδοσίας απαιτείται ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο προς αποδοχή. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
Επιμελείται την πιστή τήρηση του Καταστατικού και προστατεύει τα συμφέροντα του Σωματείου. Ο Πρόεδρος μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να λαμβάνει μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Σωματείου χωρίς απόφαση του Δ.Σ με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειές του έχουν την έγκριση τουλάχιστον άλλων δύο (2) μελών του ΔΣ με τα οποία έχει υπάρξει επικοινωνία με κάθε πρόσφορο μέσο. Είναι όμως υποχρεωμένος να ζητήσει την έγκριση της απόφασής του στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.
Β) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
Γ) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και μαζί με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Ταμία ή κωλυομένου και αυτού από ένα εκ των συμβούλων.
Δ) Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα βιβλία διαχείρισης Ταμείου (λογιστικά βιβλία και διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης κλπ.). Συντάσσει περιληπτικές καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, υποβάλλοντάς τες στη διοίκηση ανά τετράμηνο, στο τέλος δε της διαχειριστικής περιόδου συντάσσει αναλυτική έκθεση η οποία πρέπει να περιέχει τα έσοδα και έξοδα αναλυτικά με τις σχετικές δικαιολογητικές αποδείξεις. Συντάσσει μαζί με τον Γ. Γραμματέα τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε έτους καθώς επίσης και τον Ισολογισμό. Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό ΕΥΡΩ μέχρι 300 για τρέχουσες πληρωμές. Το εν λόγω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Ο Ταμίας καλούμενος οποιαδήποτε στιγμή από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στην διάθεσή τους όλα τα στοιχεία για τον έλεγχο του ταμείου.

Ε) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Άρθρο 19ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε πενταμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο με το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως. Πέραν των πέντε (5) μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά.
Β) Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και τη διαχείριση εν γένει των πόρων του Σωματείου τουλάχιστον ανά έτος αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε θελήσει ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ) Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή σχηματίσει γνώμη για κακή οικονομική διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ., τότε ενημερώνει αυτό εγγράφως και κάνει γνωστό στα μέλη του Δ.Σ. την ανάγκη σύγκλησης Γεν. Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει Έκτακτη Γεν. Συνέλευση εντός 15 ημερών από την ημέρα που έλαβε το έγγραφο της Επιτροπής.
Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και των όσων έπραξε το Δ.Σ. και μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό την υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ε) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. και εκλογή νέου, εφʼ όσον η Ελεγκτική Επιτροπή δεν παρουσιάσει προηγουμένως την έκθεσή της στην Γ.Σ. σχετικά με τα πεπραγμένα της Διοίκησης που αποχωρεί.
Άρθρο 20ο
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Α) Η μορφωτική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται και να οργανώνει με τη βοήθεια του Δ.Σ. τις μορφωτικές δραστηριότητες του Σωματείου. Εισηγείται στη Γ.Σ. με την προτέρα έγκριση του Δ.Σ. σειρά τακτικών ή έκτακτων σεμιναρίων, συμμετοχές σε συνέδρια, καταρτίζει λίστα προτεινόμενων εισηγητών, και προτείνει στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. κριτήρια επιλογής τους. Κατά την κατάρτιση λίστας εισηγητών κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια επιλογής τους που να έχουν να κάνουν με την εξειδίκευση τους θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα ανάθεσης σε αστρολόγους μέλη του Σωματείου που έχουν πιστοποιηθεί επαγγελματικά.
Β) Η μορφωτική Επιτροπή καταρτίζει επίσης πλάνο εκδόσεων του Σωματείου και σχηματίζει σε συνεργασία με το Δ.Σ. το μορφωτικό προϋπολογισμό του Σωματείου, ο οποίος είναι μέρος του γενικότερου προϋπολογισμού και ο οποίος κατατίθεται προς έγκριση στη Γ.Σ.
Γ) Η μορφωτική επιτροπή είναι δυνατόν να προτείνει επίσης αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Δ.Σ. στη Γ.Σ. ανθρώπους του χώρου που έχουν προσφέρει έργο στο χώρο της Αστρολογίας ως επίτιμα μέλη του Σωματείου. Οι προτάσεις της θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Γ.Σ.
Δ) Η μορφωτική επιτροπή εισηγείται επίσης κριτήρια ενδιαφέροντος βάσει των οποίων θα γίνονται αποδεκτά ως τακτικά μέλη τα νέα μέλη του Σωματείου. Τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να αναθεωρούνται ακολουθώντας τις εξελίξεις του χώρου και κάθε τροποποίηση τους θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Ε) Η μορφωτική επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. κριτήρια αξιολόγησης αστρολογικών σχολών αλλά και τα κριτήρια πιστοποίησης των επαγγελματιών αστρολόγων.
ΣΤ) Μέλη της μορφωτικής επιτροπής δύνανται να είναι και επίτιμα μέλη του Σωματείου, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα. Το άθροισμα επίτιμων μελών και πιστοποιημένων επαγγελματικών αστρολόγων στη σύνθεση της επιτροπής δε θα πρέπει είναι λιγότερο από τρία (3), ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην ποσόστωση τους.
Άρθρο 21ο
ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Α) Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Μορφωτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικό, στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η εφορευτική επιτροπή εκδικάζει οριστικά τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
Β) Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Μορφωτική και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διενεργούνται οι εκλογές, καταρτίζεται δε από το Δ.Σ. ενιαίος πίνακας υποψηφίων, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου και στον Τύπο και προβαίνει άμεσα στην εκτύπωση ικανού αριθμού ψηφοδελτίων. Επίσης μέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλεί τις οφειλές του προς το Σύλλογο.
Το Δ.Σ. μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων στα τακτικά μέλη που βρίσκονται εκτός της έδρας του Σωματείου, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.
Γ) Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Μορφωτική ή την Ελεγκτική Επιτροπή καταχωρούνται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Δ) Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το Δ.Σ., πέντε (5) για τη μορφωτική και πέντε (5) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ε) Τα εκτός έδρας του Σωματείου τακτικά μέλη, εφόσον δεν προσέλθουν στις αρχαιρεσίες και είναι τακτοποιημένα ταμειακά, ψηφίζουν με συστημένη επιστολή μέσα στην οποία θα υπάρχει φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και μέσα σε λευκό φάκελο το ψηφοδέλτιο. Η επιστολή αυτή πρέπει να ταχυδρομηθεί έγκαιρα, ώστε να έχει φτάσει στο Σωματείο τρείς (3) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.
ΣΤ) Εκλέγονται οι υποψήφιοι που κατά σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τέσσερις (4) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι πέντε (5) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά και τέλος οι πέντε (5) πρώτοι από τον πίνακα της Μορφωτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά
Ζ) Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που εκλέγεται αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
Η) Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.
Άρθρο 26ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Για την λεπτομερέστερη ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει και να εκδώσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι διάφορες εργασίες του. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο27ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει από τη Καταστατική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ειδικά γιʼ αυτόν τον σκοπό και θεωρείται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά (1/2) τουλάχιστον από τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
Άρθρο28ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Α) Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών με πλειοψηφία και απαρτία ανάλογη με αυτές για την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 22 του παρόντος.
Β) Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
Γ) Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.
Δ) Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε παρεμφερή σύλλογο.
Άρθρο 29ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :
Α) Υποχρεωτικά:
1. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
4. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
Β) Προαιρετικά:
1. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
2. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
3. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
4. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο


Α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Μορφωτικής ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
Άρθρο 31ο


Α) Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
Β) Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 32ο


Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό 10 ΕΥΡΩ
2. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 25 ΕΥΡΩ
3.Δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής για τα αρωγά μέλη θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
Άρθρο 33ο


Το Σωματείο έχει σφραγίδα, που φέρει τις λέξεις «Ελληνική Ένωση Αστρολογίας» και τα αρχικά του Ε.Ε.ΑΣ.
Άρθρο 34ο


Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται λειτουργία των Σωματείων.
Άρθρο 35ο


Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα πέντε άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: